قند کله شركت شیرین کار البرز، با نام تجاري کومک در بسته بندي به شرح جدول ذيل به بازار عرضه مي نمايد.

    نوع محصول  

تعداد / اوزان

     نوع بسته بندي 

      نام تجاري   

قند كله

2 كله / 5 كيلوگرمي

كارتن

کومک

قند كله

4 كله / 10 كيلوگرمي

كارتن

کومک

قند كله

8كله / 20 كيلوگرمي

كيسه

کومک