لوگو قند

https://shirinkar.com/wp-content/uploads/2016/12/قندcropped-شکسته-بسته-بندی-شده.jpg